Bunkerzoom wedstrijdreglement

Wie zijn foto instuurt door deze te posten via Facebook of Instagram gaat akkoord met het wedstrijdreglement van de Atlantikwall Europe (AWE) Bunkerzoom fotowedstrijd.                                                    

Je mag 1 foto per persoon insturen. Deze foto moet door jou zelf zijn gemaakt. De wedstrijdvoorwaarden kun je hieronder in detail lezen.

De foto moet genomen zijn in Europa. We zoomen in op bunkers uit WOI en WOII of andere periodes als erfgoed in onze alledaagse omgeving. Het centrale thema is de Atlantikwall (de bunkers van de verdedigingslinie gebouwd onder Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog).

Wedstrijdvoorwaarden

De wedstrijdvoorwaarden (hierna ‘Spelregels’ genoemd) zijn van toepassing op de Atlantikwall Europe fotowedstrijd Bunkerzoom 2020 - 2021 (hierna ‘Fotowedstrijd’ genoemd) georganiseerd door Provincie West-Vlaanderen / Atlantikwall Raversyde,  Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge), België, hierna de organisator genoemd.

Bunkerzoom wordt georganiseerd in het kader van het Creative Europe-project Atlantikwall Europe. Atlantikwall Europe is een partnerschap tussen culturele erfgoedorganisaties uit 7 Atlantikwall-landen. In de stuurgroep zetelen vertegenwoordigers van de Provincie West-Vlaanderen / Atlantikwall Raversyde (België), de Vlaamse Landmaatschappij (België), de Stichting Europees Erfgoed Atlantikwall (Nederland) en La Fabrique de Patrimoines en Normandie (Frankrijk). Het doel is een Europees netwerk en samenwerking uit te bouwen om huidige en toekomstige generaties bewust te maken rond het Atlantikwall erfgoed, oorlog en vrede, een verbonden Europa, gemeenschappelijke waarden, het collectieve geheugen en wederzijds begrip.

De Atlantikwall is nog steeds te ontdekken in ons Europees landschap. Het is een meer dan 5000 kilometer lange en imposante verdedigingslinie, die Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bezette gebieden bouwde in een poging om een geallieerde invasie te voorkomen.

1. Looptijd wedstrijd

1.1       Bunkerzoom begint op 16 december 2020. Alle inzendingen moeten uiterlijk 31 maart 2021 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn.

2.  Deelnemers

2.1 .    De wedstrijd is open voor alle Europeanen die op het moment van deelname ouder zijn dan 13 jaar. Medewerkers van Atlantikwall Raversyde, leden van de vakjury en stuurgroepleden van het Creative Europe-project Atlantikwall Europe en hun directe familieleden (tot in de eerste graad) zijn uitgesloten van deelname.

2.2.     Door deelname aan de fotowedstrijd, zoals bepaald in artikel 3.1, verklaart de deelnemer dat hij of zij op moment van deelname Europeaan is en ouder is dan 13 jaar.

3. Deelname

3.1      Er is geen aankoopverplichting voor deze fotowedstrijd (bijv. inkom musea). De deelnemer post zijn of haar foto via Instagram of Facebook met deze hashtags: #bunkerzoom #atlantikwalleurope en #europeforculture. Wie deze hashtags niet gebruikt, wordt uitgesloten van deelname. De deelnemer zorgt dat hij of zij makkelijk bereikbaar is via het profiel waarmee de foto werd gepost, gezien dit het medium is waarop de winnaars gecontacteerd zullen worden, om deze reden dient de foto openbaar gepost te worden. Enkel de winnaars geselecteerd door de vakjury en deelnemers waarvan hun foto geselecteerd werd voor de tentoonstellingen en het postkaartenpakket (zie artikel 7.1) worden gecontacteerd via Instagram of Facebook.

3.2       De organisator behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de spelregels handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van Bunkerzoom op oneerlijke wijze hebben willen beïnvloeden. De organisator behoudt zich ook de deelnemer uit te sluiten bij aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of ander bezwaarlijke of ongepaste inhoud.

3.3       Door deelname aan de fotowedstrijd, zoals bepaald in artikel 3.1, verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de spelregels.

4. Persoonsgegevens

4.1       Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, namelijk voornaam, achternaam, nationaliteit, voor het doel en binnen de context van Bunkerzoom en andere doeleinden omschreven in deze spelregels, gebruikt mogen worden. De namen en nationaliteit van de winnende fotografen en andere geselecteerde deelnemers voor de tijdelijke tentoonstellingen en postkaarten (zie artikel 7.1) kunnen worden opgenomen op de webpagina’s en bijhorende sociale media van Bunkerzoom, www.atlantikwalleurope.eu, www.raversyde.be, www.west-vlaanderen.be, www.lafabriquedepatrimoines.fr en www.bunkerdag.nl, op de set postkaarten en bij de uitvergrote foto’s  op tentoonstellingen zelf.  Enkel de winnaars geselecteerd door de vakjury en deelnemers waarvan hun foto geselecteerd werd voor de tentoonstellingen en het postpakket worden gecontacteerd via Instagram of Facebook.  Het volledige adres en e-mailadres van de winnaars zal bij selectie opgevraagd worden via facebook of instagram.

4.2       Bij deelname aan de Atlantikwall Europe Bunkerzoom fotowedstrijd, zoals bepaald in artikel 3.1,  gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en de privacy voorwaarden. Deze kunt u vinden op https://www.raversyde.be/nl/over-ons/privacy-policy. U kunt vanop deze pagina ook doorklikken naar een Duitse, Franse of Engelse versie.

4.3      De organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de winnaars in het kader van deelname aan de fotowedstrijd zijn verstrekt (de “gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de ‘AVG’). De gegevens kunnen omvatten: voornaam, achternaam en nationaliteit van de deelnemers, en daarnaast de voornaam, achternaam, nationaliteit, adres en e-mailadres van de winnaars en geselecteerden voor de tijdelijke tentoonstellingen en set postkaarten (zie artikel 7.1). De gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

4.4       Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: info@raversyde.be

4.5       Verwijdering, anonimisering en verzet tegen de verwerking betekent dat de verdere deelname aan de wedstrijd niet meer mogelijk is, gezien de organisator de winnaars en geselecteerde deelnemers moet kunnen contacteren.

4.6       Eventuele klachten van deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer de organisator niet heeft voldaan aan de AVG en in het bijzonder artikel 6.

4.7       De gegevens die door de organisator zijn verzameld worden tot drie (3) jaar na de start van de wedstrijd bewaard bij de organisator. Aan het einde van de bewaartermijn worden de gegevens van deelnemer verwijderd.

4.8       Door deelname aan de winactie erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de gegevens zoals genoemd in dit artikel 4 en gaat deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid zoals gepubliceerd op https://www.raversyde.be/nl/over-ons/privacy-policy. U kunt vanop deze pagina ook doorklikken naar een Duitse, Franse of Engelse versie.

5. Eisen aan de inzendingen

5.1       Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

  • De foto moet genomen zijn in Europa. We zoomen in op bunkers uit WOI en WOII of andere periodes als erfgoed in onze alledaagse omgeving. Het centrale thema is de Atlantikwall (de bunkers van de verdedigingslinie gebouwd onder Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog).
  • De originele foto kan door ons opgevraagd worden voor publicatie. De originele foto dient genomen te worden in hoge fotokwaliteit, met het oog op drukwerk op groot formaat.
  • Foto’s mogen niet meer dan één jaar voor de deelnamedatum zijn genomen en mogen niet al eerder een prijs hebben gewonnen in een fotowedstrijd.
  • Het is niet toegelaten om via enige bewerking van de foto’s elementen toe te voegen die niet aanwezig waren in het originele beeld van de foto. Het is niet toegelaten om via enige bewerking van de foto’s elementen te verwijderen die aanwezig waren in het originele beeld van de foto. In geval van twijfel over de toepassing van dit punt kan de jury het originele beeld opvragen bij de fotograaf.
  • Foto’s met frames of kaders zijn niet toegestaan.
  • De foto in zijn geheel moet een origineel werk zijn, genomen door de deelnemer.
  • De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
  • Foto’s die op illegale wijzen zijn genomen worden uitgesloten van deelname. De organisator is niet verantwoordelijk voor gevolgen en schade die hieruit voortvloeien. Uitsluiting kan tot op de dag van de prijsuitreiking.
  • Er geldt een maximum van één inzending per persoon.
  • Alle inzendingen moeten uiterlijk 31 maart 2021 om 23.59 uur ontvangen zijn.

5.2.       Door mee te doen aan de wedstrijd, zoals bepaald in artikel 3.1, verklaart, erkent en garandeert de deelnemer dat de ingestuurde foto een origineel werk is, volledig en alleen gemaakt door de deelnemer en dat het niet de privacy en (intellectuele) eigendomsrechten van een enkele persoon of entiteit schendt en dat geen enkele andere partij enig recht, titel, aanspraak of belang in de foto heeft. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hiervoor vermelde inbreuken.

6. Jurering

6.1       Er worden 5 inzendingen genomineerd. Tijdens een vooraankondiging en de prijsuitreiking zelf, waarvan de data en plaatsen bekend gemaakt worden via de webpagina’s en sociale media van Bunkerzoom , www.atlantikwalleurope.eu en www.raversyde.be, en mogelijk nog andere websites  wordt bekend gemaakt wie de eerste, tweede, derde, vierde en vijfde prijs heeft gewonnen. De vakjury, samengesteld uit artdirector Natacha Hofman (België), het kunstenaarscollectief ARTlantic Wall (Duitsland), fotograaf Antoine Cardi (Frankrijk) en fotograaf Arthur van Beveren (Nederland), kiest de winnaars uit een voorselectie van 50 à 100 beelden. Deze voorselectie wordt gemaakt door personeelsleden van de organisator en leden van de stuurgroep van het Creative Europe-project Atlantikwall Europe.  Bij overmacht kan de organisator ervoor kiezen een lid van de vakjury te vervangen.

6.2       Winnaars geselecteerd door de vakjury en deelnemers waarvan hun foto geselecteerd werd voor de tentoonstellingen of de set postkaarten krijgen via Instagram of Facebook bericht van de uitslag.

6.3       De organisator behoudt zich het recht om de geldigheid en de originaliteit van elke deelname en deelnemer te controleren en deze te diskwalificeren wanneer deze niet in overeenstemming zijn met deze spelregels. Als de organisator er op enig moment niet in slaagt om haar rechten te handhaven, wil dit niet zeggen dat zij ook afstand doet van haar rechten.

7. Prijzen

7.1      Voor de winactie zullen er verschillende prijzen worden weggegeven aan de winnaars, geselecteerd door de vakjury. Namelijk 5 Go Pro’s Hero Black 9. Deze zullen per post verzonden worden, of indien de winnaar aanwezig kan zijn op de prijsuitreiking, daar ter plaatse overhandigd. Tevens worden de winnende foto’s en een selectie van andere foto’s opgenomen in een  set postkaarten en een aantal tijdelijke tentoonstellingen. Een 40 à 50 foto’s, waaronder de winnende beelden, zullen te bezichtigen zijn in een fototentoonstelling in het Natuurpark van Atlantikwall Raversyde in Oostende, België. Ook in Nederland en Frankrijk gaan de winnende beelden (en een selectie van andere beelden) te zien zijn in een tijdelijke tentoonstelling. Mogelijk reist deze tentoonstelling ook nog naar andere landen.

7.2       Mogelijke kosten, belastingen, heffingen of toeslagen die voortvloeien uit de te winnen prijzen zijn voor rekening van organisator. De Prijzen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar voor andere producten of diensten of uit te keren in geld. Wanneer de prijs niet wordt geaccepteerd door de winnaar, mag de organisator de prijs naar eigen inzicht al dan niet weggeven aan een andere deelnemer.

8. Publicatietoestemming

8.1       Als de ingezonden foto enig materiaal of element bevat waarvan de inzender niet de eigenaar is, of waar derde partijen rechten op hebben, en/of als er personen op de foto voorkomen, is de deelnemer verantwoordelijk voor het vergaren, voorafgaand aan het insturen van de foto, van alle overdracht en toestemming om de foto te publiceren. Als een persoon op de foto minderjarig is, is een handtekening van één van zijn/haar ouders noodzakelijk.

9. Gebruik van het fotomateriaal

9.1      Door inzending geeft de deelnemer aan de organisator het niet-exclusieve en onbeperkte recht om het fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren op de tijdelijke tentoonstellingen, de set postkaarten, publicaties, websites, sociale media en alle andere gerelateerde uitgaven, zowel online als print, waaronder via platformen, websites, sociale media en knipseldiensten van derden, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is. Het hierboven omschreven gebruiksrecht omvat tevens het recht om het fotomateriaal te gebruiken voor merchandising van organisator, mits naamvermelding en vermelding van nationaliteit.

9.2     Daarnaast verstrekt deelnemer ook aan de andere mede-organiserende partners van organisator, zoals bijvoorbeeld partners en stuurgroepleden van het Creative Europe-project Atlantikwall Europe, eventuele musea en organisaties, het gebruiksrecht om het fotomateriaal geheel of gedeeltelijk te gebruiken, te exploiteren en/of te publiceren via de platformen, websites en sociale mediakanalen van deze andere mede-organiserende partners, zonder dat daartoe een vergoeding verschuldigd is.

9.3     Het staat deelnemer te allen tijde vrij om het fotomateriaal ook zelf te blijven gebruiken. De foto blijft eigendom van de deelnemer.

9.4     In beginsel zal organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) het fotomateriaal altijd openbaar maken met naamsvermelding en vermelding van nationaliteit van de betreffende deelnemer. Als de naam van de deelnemer niet vermeld wordt, zal organisator, dan wel haar mede-organiserende partner(s) dat altijd vooraf bespreken met de deelnemer.

10. Recht tot uitstel of annulering

10.1     Als om wat voor reden dan ook de fotowedstrijd niet loopt zoals gepland, door coronamaatregelen, infectie door computervirussen, bugs, worms, trojan horses, fraude, technische problemen of andere redenen waar de organisator geen controle over heeft en die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het verloop van de wedstrijd beïnvloeden, behoudt de organisator het recht om deelnemers te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, beëindigen, aanpassen of uit te stellen. Als de organisator besluit de fotowedstrijd te annuleren of beëindigen, behoudt de organisator de rechten van de ingestuurde foto’s, zoals vernoemd in artikel 9

11. Aansprakelijkheid en overige voorwaarde

11.1     Door deelname aan de fotowedstrijd verklaart iedere deelnemer dat hij of zij de organisator en hun partners, reclamebureaus, agenten en hun werknemers, functionarissen, directeuren en vertegenwoordigers niet aansprakelijk kan stellen voor claims, verliezen en schade die voortvloeit uit deelname aan deze fotowedstrijd of daaraan gerelateerde activiteiten, alsook uit de acceptatie, het gebruik, het misbruik of het bezit van de prijs.

11.2     De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij gefotografeerd hebben en aan de jury ter beoordeling voorleggen. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de afbeelding op de werken bij klacht van derden.

11.3. De organisator is niet aansprakelijk voor opgave door de deelnemers van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van de deelnemers.

11.4     Op dit wedstrijdreglement is het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de fotowedstrijd of deze spelregels zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Brugge, België.

12. Klachten

12.1     Eventuele klachten en bezwaren in verband met de fotowedstijd kunnen aan de organisator kenbaar worden gemaakt door middel van het sturen van een e-mail aan info@raversyde.be.